HdVcomputers  Beurtschip 5 8447 CL Heerenveen  0513 - 683030

Home Nieuws Prijzen Folder Aanbiedingen Merken Contact& Route Reparatie Hotspot Back-up Gebruikt Bedrijfsprofiel Hosting Disclaimer
Nieuws  

HdVComputers Partner van goedkopedata recovery.

meer...

 

Windows 10 leverbaar op onze systemen. meer......

Vanaf 1 september 2014 heeft HdVComputers een servicepunt geopend in de regio Franeker.  meer......

 
Laptop accus's en telefoonbaterijen  
Bij HdVComputers in Heerenveen nu laptop accu's en telefoonbatterijen voor scherpe prijzen. Leverbaar voor nagenoeg alle laptops en telefoons.  meer......  
Ruim assortiment gebruikt  
Diverse modellen gebruikte laptops en pc's meer......  
Onze computer systemen  
   
   
 

 

 
   
  Service en garantie voorwaarden
 
 

Wij besteden extra veel aandacht aan onze klantenservice. Een goede ondersteuning bij vragen of problemen, een gedegen advies met onderbouwing en een goede en snelle afhandeling van defecten.

Service aan huis of op bedrijf

Repareren, installeren of opschonen? Naast deze werkzaamheden bij ons op de vestiging kan dit ook op locatie. Ook thuis helpen wij u graag de problemen op te lossen. Geen gesleep met computers en geen lange wachttijden. Deskundige monteurs helpen u bij alle pc problemen.  

Een defect aan uw pc, problemen met draadloos netwerk, probleem met software, enz?
Belt u dan 0513-68 30 30. Wij maken op zeer korte termijn een afspraak. Na het stellen van een diagnose, bespreken we met u de verwachte reparatietijd. Voor de meest voorkomende werkzaamheden hanteren wij een vooraf opgesteld tarief.

Heeft u een probleem met uw aankoop? Kijk bij het desbetreffende merk voor de klantenservice of kom langs in de winkel

Voor onze service diensten hebben wij voor veel voorkomende zaken een vast tarief. Voor locatie bezoek, bij u thuis of op uw bedrijf rekenen wij een uur tarief. Voor onderstaande standaard werkzaamheden een vast tarief.

Wij hanteren de volgende garantievoorwaarden op onze systemen en laptops.
Standaard is de fabrieksgarantie van toepassing zoals door de fabrikant is vastgesteld. Daarnaast geven wij op alle systemen en laptops standaard tot 2 jaar garantie op de hardware. Bij laptops zijn de batterijen uitgesloten van deze garantie. De garantie is carry-in
 

Garantie en retouren

 

Producten kunnen binnen 8 dagen na aankoop onder vertoon van de aankoopbon in originele onbeschadigde verpakking en ongeopend retour worden gebracht.

 Wij geven geen contant geld terug maar een tegoedbon van de waarde van het gekochte artikel.

 Geopende goederen in onbeschadigde verpakking binnen deze termijn kunnen retour onder aftrek van 25% van de aankoopwaarde onder vertoon van het aankoopbewijs.

 Op defecte producten zijn onze garantie en algemene voorwaarden van toepassing.

 

Zonder aankoopbon / bewijs en of originele onbeschadigde verpakking kunnen producten niet retour.

 

HdVComputers Heerenveen    Uw partner in hard- en software

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van HdV Computers. In de algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden van HdVComputers.

Artikel 1 Definities

In de algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: HdVComputers: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Verder te noemen als HdVComputers.

Opdrachtgever: de wederpartij van HdVComputers.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen HdVComputers en een opdrachtgever waarop HdVComputers deze voorwaar den van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. HdV Computers is ingeschreven bij de KvK onder nummer 01092374.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HdVComputers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van HdVComputers en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van HdVComputers

4. Indien een of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HdVComputers en opdrachtgever zullen als dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door HdVComputers gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen voor WebDesign en onderhoud, tenzij anders aangegeven. HdVComputers is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen gestelde termijn wordt bevestigd.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is HdVComputers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HdVComputers anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht HdVComputers niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Wanneer er prijsopgave aan HdVComputers wordt gevraagd en deze door hem wordt verstrekt en de prijsopgave betrekking heeft op het uitvoeren van verschillende en meerdere werkzaamheden, is HdVComputers niet gehouden aan de door hem verstrekte prijzen, wanneer de opdrachtgever voor verschillende in de prijsopgave genoemde werkzaamheden geen opdracht verstrekt en het totaal door HdVComputers uit te voeren werk dus minder is dan waarvan HdVComputers bij het verstrekken en het calculeren van de prijsopgave was uitgegaan. In een dergelijk geval kan en mag de opdrachtgever geen enkel recht meer ontlenen aan de in prijsopgave genoemde prijzen, deze vervallen en HdVComputers heeft het recht een nota te zenden waarbij de normaal door hem gehanteerde prijzen voor de uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever zullen worden gefactureerd.

7. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. Een opdracht wordt eerst dan door HdVComputers geacht te zijn aanvaard, wanneer hij de aanvaarding van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt, dan wel met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

9. Het achterhouden door opdrachtgever van gegevens en/of omstandigheden, welke gegevens en/of omstandigheden HdVComputers eerst ontdekt nadat hij met de werkzaamheden is aangevangen, en welke gegevens en/of omstandigheden tot gevolg hebben, dat er met het voltooien van de aanvaarde werkzaamheden beduidend meer tijd en moeite gepaard gaan dan waarop HdVComputers bij calculatie van de op deze opdracht betrekking hebbende prijsopgave kon rekenen, maakt dat de verstrekte prijsopgave vervalt.

10. Bij een constatering door HdVComputers van een situatie als omschreven onder punt 11 van dit

artikel verkrijgt HdVComputers het recht, om;

a) de werkzaamheden terstond te staken, zonder dat de opdrachtgever hem alsdan voor een eventueel door hem te lijden schade aansprakelijk kan stellen, terwijl opdrachtgever gehouden is direct aan HdVComputers te voldoen, dat gedeelte waarop HdVComputers recht heeft op grond van het reeds door hem uitgevoerde werk, of

b) de werkzaamheden te continueren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen de in dit verband gemaakte extra kosten, een en ander volledig ter keuze van HdVComputers.

c) Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht door de opdrachtgever aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vooraf genoemde termijn benodigd voor het uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht, moet worden verlengd. Wanneer de opdrachtgever persisteert in een verandering welke naar inzicht van HdVComputers onuitvoerbaar is, dan wel te veel risico in zich draagt, is HdVComputers gerechtigd, zonder schadeplichtig te worden, de werkzaamheden geheel te staken.

Artikel 4 Levering, vervoersrisico en aansprakelijkheid

1. Levering geschiedt af magazijn van HdVComputers.

2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat HdVComputers deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is HdVComputers gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de opdrachtgever.

4. Indien de zaken worden bezorgd is HdVComputers gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5. Indien HdVComputers gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan HdVComputers ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien HdVComputers een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever HdVComputers schriftelijk in gebreke te stellen.

7. HdVComputers is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. HdVComputers is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HdVComputers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd

9. Alle producten worden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Voor het eventueel tenietgaan van de producten, buiten de aantoonbare schuld van HdVComputers, kan de opdrachtgever HdVComputers niet aansprakelijk stellen.

11. Alle schades plaatsvindende op het grondgebied van de opdrachtgever, komen, voorzover zij niet door de verzekering van HdVComputers worden gedekt, voor rekening van de opdrachtgever.

12. De opdrachtgever heeft de verplichting ervoor zorg te dragen dat HdVComputers bij het uitvoeren van de aan hem opgedragen werkzaamheden op de terreinen van de opdrachtgever, niet wordt gehinderd door onbegaanbaarheid van deze terreinen, bovendien dienen de wegen en paden vrij te zijn van obstakels, versperringen of anderszins denkbare hindernissen. Tevens dient het werkterrein goed bereikbaar te zijn.

13. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende bereikbaarheid van alle plaatsen waar HdVComputers werkzaamheden moet verrichten. Alle eventuele schades door onbereikbaarheid komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

14. Wanneer HdVComputers opdrachten verkrijgt van de opdrachtgever, welke opdrachten bestaan uit het storten, deponeren of ondergraven van bepaalde door de opdrachtgever verstrekte producten of goederen, gaat HdVComputers er van uit, dat er voor deze goederen of producten geen stortingsverbod geldt. Voor eventuele schaden van welke aard dan ook, ook wegens aantasting van het milieu veroorzaakt door storting van dergelijke producten, is nimmer HdVComputers, doch altijd de opdrachtgever aansprakelijk.

Artikel 5 Onderzoek, reclames

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren drie dagen na levering schriftelijk aan HdVComputers te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering schriftelijk aan HdVComputers te worden gemeld.

3. Na het verstrijken van de respectievelijk in 5.1 en 5.2 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door HdVComputers aangenomen.

4. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van HdVComputers en middels een RMA-formulier, welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door HdVComputers nader op te geven adres.

5. Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Een opdrachtgever die de deugdelijkheid van het uitgevoerde werk niet binnen acht dagen na factuurdatum heeft onderzocht, wordt geacht met de kwaliteit van het uitgevoerde werk akkoord te zijn gegaan.

6. HdVComputers heeft het recht voor ondeugdelijk uitgevoerd werk, goed werk in de plaats te leveren.

7. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijzen, wordt hij geacht deze te hebben goedgekeurd.

8. Alle voorgaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op door HdVComputers in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerde reparaties.

9. Bij tijdig ingediende en terechte reclames is HdVComputers alleen aansprakelijk voor deze reclames en redelijkerwijs nimmer voor eventueel uit deze reclame voortvloeiende gevolgschaden, lichamelijk letsel e.d

Artikel 6 vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien HdVComputers met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is HdVComputers niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

a) HdVComputers mag prijsstijgingen doorberekenen, indien HdVComputers kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, sociale werkgeverslasten of andere arbeidsvoorwaarden, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal, etc.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden invloed. HdVComputers zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal HdVComputers de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal HdVComputers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging af aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, mondeling of schriftelijk door of namens opdrachtgever aangebracht, welke wijzigingen hogere en meer kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot facturering van een lager bedrag dan is overeengekomen.

5. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan HdVComputers ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon aan HdVComputers doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Betalingscondities

1. Betaling dient te geschieden vooraf, contant of binnen 8 dagen na factuurdatum, dit te keuze van HdVComputers, op een door HdVComputers aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HdVComputers onmiddellijk opeisbaar.

4. HdVComputers heeft het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, om voor de aanvang van de werkzaamheden voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Is de opdrachtgever niet bereid of in staat deze zekerheid te verstrekken, dan heeft HdVComputers het recht de verstrekte opdracht als niet verstrekt te beschouwen, dan wel, wanneer hij reeds met de uitvoering der werkzaamheden is begonnen, deze terstond te staken.

5. Indien in een langere kredietgeving dan 8 dagen na factuurdatum wordt toegestemd, of wanneer deze langere krediettermijn ongevraagd wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt 2% per maand over het openstaande factuurbedrag verhoogd met € 75,00 administratiekosten.

6. Wanneer de opdrachtgever geen betaling heeft verstrekt binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is hij in gebreke, en is hij de vastgestelde rente verschuldigd, zonder dat HdVComputers aan hem rentenota s hoeft te zenden. Bovendien verkrijgt HdVComputers, enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn, het recht derden met invordering van het verschuldigde bedrag te belasten. Bij overschrijden van de termijn van 8 dagen zal daarna een boete bedrag zijn verschuldigd van € 50,00 voor iedere 5 dagen na einde betalingstermijn bij ingebreke blijven van betaling van de volledige hoofdsom.

7. Maakt HdVComputers gebruik van het recht om derden (advocaat, deurwaarder of incassobureau) met de invordering van bet verschuldigde bedrag te belasten, dan zijn alle hieraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijk als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, zulks met een minimum van € 200,00. De omzetbelasting welke verschuldigd is over de incassokosten zijn voor rekening van HdVComputers.

8. Alle geleverde goederen, producten, machines, onderdelen e.d. blijven eigendom van HdVComputers tot het moment waarop de opdrachtgever voor betaling van de hoofdsom plus rente en kosten heeft zorggedragen.

9. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt ter plaatse waar HdVComputers is gevestigd, alle betalingen door opdrachtgever dienen aldaar te geschieden.

10. HdVComputers heeft het recht bij uitgebreide en complexe werkzaamheden, wanneer het totaal van de gehele opdracht een bedrag beloopt van meer dan €.2000,00 tussentijds nota s te zenden, welke nota's alsdan dienen te zijn gebaseerd op het tot dat moment uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Betaling door de opdrachtgever dient alsdan te geschieden als omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden. Opdrachtgever heeft derhalve niet het recht de betaling op te schorten tot dat de gehele opdracht door HdVComputers is uitgevoerd.

Artikel 9 Software en hardware

De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing indien HdVComputers software levert. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot software producten en de

onderlinge broncode blijven ten allen tijde bij de toeleveranciers van HdVComputers. tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen. Met betrekking tot het jaar 2000 probleem dit in de ruimste zin des woord, is HdVComputers nimmer aansprakelijk.

Artikel 10 Garantie

1. HdVComputers garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal HdVComputers de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van HdVComputers, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan HdVComputers te retourneren en de eigendom aan HdVComputers te verschaffen.

4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HdVComputers, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 5. Indien door HdVComputers verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 11 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien HdVComputers aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst raken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden geleverde binnen S dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook , na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder artikel 11.1 genoemde verplichting , heeft HdVComputers het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien door HdVComputers geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van HdVComputers jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in de voorwaarden onder Garanties is geregeld.

2. HdVComputers is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet tijdig of het niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van HdVComputers. HdVComputers is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade. daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden ondergebracht.

Artikel 14 Overmacht

1. HdVComputers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor HdVComputers niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HdVComputers worden daaronder begrepen.

3. HdVComputers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HdVComputers haar verbintenis had moeten nakomen.

4. HdVComputers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is HdVComputers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel opdrachtgever ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HdVComputers gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen separaat te factureren. opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Eigendommen van opdrachtgever

1. Omtrent bewaring en gebruik, verwerking en bewerking van zaken of goederen,die door of vanwege de opdrachtgever aan HdVComputers zijn toevertrouwd, moet HdVComputers dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico van de deze bij HdVComputers opgeslagen goederen. Indien hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 16 Retentierecht

Wanneer HdVComputers goederen of producten van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden totdat de opdrachtgever het aan HdVComputers toekomende heeft voldaan, dit ongeacht of het nog niet betaalde deel betrekking heeft op werkzaamheden verricht aan de in het bezit van

HdVComputers zijnde goederen of producten, of dat deze kosten betrekking hebben op werkzaamheden die HdVComputers ten gunste van de opdrachtgever voorheen en terzake van andere zaken heeft verricht.

Artikel 17 Annuleringen door de opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht annuleert, is hij gehouden aan HdVComputers te voldoen, alle door deze redelijkerwijs gemaakte onkosten, deze opdracht betreffende. Bovendien dient er door de opdrachtgever te worden vergoed de winstderving die HdVComputers lijdt en welke is bepaald op 20% van het bedrag wat de totale opdracht zou belopen.

Artikel 18 Afwijkingen

1. Materialen

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, enz., van materialen die door HdVComputers aan de opdrachtgever worden geleverd, of welke worden ge- of verbruikt bij het uitvoeren van werkzaamheden voor de opdrachtgever, geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of iets buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de gehele partij worden genomen. Op enkele exemplaren kan derhalve niet de gehele leverantie worden afgekeurd.

2. Andere grondstoffen Ondergeschikte veranderingen (bijvoorbeeld kleine modelveranderingen) van of aan de door HdVComputers geleverde artikelen geven evenmin reden tot afkeuring.

Artikel 19 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart HdVComputers voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de opdrachtgever aan HdVComputers informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt HdVComputers zich de rechten en bevoegdheden voor die HdVComputers toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de opdracht eventueel door HdVComputers tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)bestanden, blijven eigendom van HdVComputers, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

4. HdVComputers behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HdVComputers gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HdVComputers zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning , dan is HdVComputers niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Geschillen

1. Alle eventuele geschillen welke tussen de opdrachtgever en HdVComputers mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter zitting houdende in het arrondissement waaronder de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever ressorteert. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 
 

Copyright HdVComputers Heerenveen

HdVComputers. Opgericht door Henk de Vries